MULTILIFT XP14T

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: m

Số đoạn:

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP18S

Sức nâng (Tm): 26000

Tầm với tối đa: 4.7-6.6 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP18T

Sức nâng (Tm): 26000

Tầm với tối đa: 3.8-6.1 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP20S

Sức nâng (Tm): 26000

Tầm với tối đa: 4.5-6.4 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP22S

Sức nâng (Tm): 26000

Tầm với tối đa: 4.3-6.9 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP22Z

Sức nâng (Tm): 26000

Tầm với tối đa: 3.2-6.1 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP26S

Sức nâng (Tm): 32000

Tầm với tối đa: 4.9-7.1 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP26T

Sức nâng (Tm): 32000

Tầm với tối đa: 4.7-6.5 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP26Z

Sức nâng (Tm): 32000

Tầm với tối đa: 3.8-6.6 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP30S

Sức nâng (Tm): 41000

Tầm với tối đa: 5.1-7.3 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XR 8S

Sức nâng (Tm): 12000

Tầm với tối đa: 3-5 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XR10S

Sức nâng (Tm): 15000

Tầm với tối đa: m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:
0912 4444 18