XE NÂNG ĐIỆN MOFFET E2

Sức nâng (Tm): 1500

Tầm với tối đa: 2.2 m

Số đoạn: 2

Giá đặc biệt:

XE NÂNG ĐIỆN MOFFET E4 NX

Sức nâng (Tm): 2500

Tầm với tối đa: 3 m

Số đoạn: 2

Giá đặc biệt:

XE NÂNG ĐIỆN MOFFET E5 NX

Sức nâng (Tm): 2500

Tầm với tối đa: 3 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

XE NÂNG ĐIỆN MOFFET E8 NX

Sức nâng (Tm): 2500

Tầm với tối đa: 3 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

Xe nâng gắn trên xe tải MOFFETT M2 15.1

Sức nâng (Tm): 1500

Tầm với tối đa: 2.2 m

Số đoạn: 2

Giá đặc biệt:

Xe nâng gắn trên xe tải MOFFETT M8 NX

Sức nâng (Tm): 2500

Tầm với tối đa: 3 m

Số đoạn: 2

Giá đặc biệt:

XE NÂNG GẮN XE TẢI MOFFET M4 NX

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

XE NÂNG GẮN XE TẢI MOFFET M5 NX

Sức nâng (Tm): 2500

Tầm với tối đa: 3 m

Số đoạn: 2

Giá đặc biệt:

XE NÂNG GẮN XE TẢI MOFFET M9 NX

Sức nâng (Tm): 2700

Tầm với tối đa: 3 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:
0912 4444 18