X-CLX 128 B-1

Sức nâng (Tm): 12.2

Tầm với tối đa: 6,1 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

X-CLX 128 B-2

Sức nâng (Tm): 11.5

Tầm với tối đa: 8,2 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CLX 128 B-3

Sức nâng (Tm): 11.2

Tầm với tối đa: 10,3 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX 148 B-1

Sức nâng (Tm): 14.2

Tầm với tối đa: 6 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

X-CLX 148 B-2

Sức nâng (Tm): 13.7

Tầm với tối đa: 8 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CLX 148 B-3

Sức nâng (Tm): 13.4

Tầm với tối đa: 10,3 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX 178 B-1

Sức nâng (Tm): 16.6

Tầm với tối đa: 6,3 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

X-CLX 178 B-2

Sức nâng (Tm): 16

Tầm với tối đa: 8,4 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CLX 178 B-3

Sức nâng (Tm): 15.5

Tầm với tối đa: 10,5 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX 218 B-1

Sức nâng (Tm): 19.6

Tầm với tối đa: 6,4 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

X-CLX 218 B-3

Sức nâng (Tm): 18.4

Tầm với tối đa: 10,5 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX 288 EP-3

Sức nâng (Tm): 24.7

Tầm với tối đa: 10,2 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:
0912 4444 18