GẦU KẸP GỖ

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: m

Số đoạn:

Giá đặc biệt:

GẦU MÚC CÁT – VẬT LIỆU

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: m

Số đoạn:

Giá đặc biệt:

KẸP – BRICK STACK GRAPPLE KM 331

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

NGOẠM PHẾ LIỆU

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: m

Số đoạn:

Giá đặc biệt:
0912 4444 18