HIAB 10000XG

Sức nâng (Tm): 9.7

Tầm với tối đa: 7,6 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

HIAB 12000XG

Sức nâng (Tm): 11.6

Tầm với tối đa: 8 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

HIAB 13500XG

Sức nâng (Tm): 13.3

Tầm với tối đa: 8,35 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

HIAB 14000XG

Sức nâng (Tm): 13.8

Tầm với tối đa: 8,6 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

HIAB 14000XG LS

Sức nâng (Tm): 12.7

Tầm với tối đa: 9,9 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

HIAB 16000XG

Sức nâng (Tm): 16.1

Tầm với tối đa: 9,1 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

HIAB 19000XG

Sức nâng (Tm): 18.2

Tầm với tối đa: 9,57 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

HIAB 6000XG

Sức nâng (Tm): 5.5

Tầm với tối đa: 6,3 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

HIAB 950XG

Sức nâng (Tm): 0.9

Tầm với tối đa: 3,6 m

Số đoạn: 2

Giá đặc biệt:
0912 4444 18