X-CL 12-2

Sức nâng (Tm): 10.4

Tầm với tối đa: 6,7 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CL 12-3

Sức nâng (Tm): 10.2

Tầm với tối đa: 9,4 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CL 16-2

Sức nâng (Tm): 14.5

Tầm với tối đa: 8,1 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CL 16-3

Sức nâng (Tm): 14

Tầm với tối đa: 10,5 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CL 19-2

Sức nâng (Tm): 17.3

Tầm với tối đa: 8,6 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CL 19-3

Sức nâng (Tm): 16.8

Tầm với tối đa: 10,7 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CL 23-B2

Sức nâng (Tm): 20.4

Tầm với tối đa: 8,7 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CL 23-B3

Sức nâng (Tm): 19900

Tầm với tối đa: 10,4 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CL 8- 2

Sức nâng (Tm): 7.5

Tầm với tối đa: 7,1 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CL 8-1

Sức nâng (Tm): 7.9

Tầm với tối đa: 5,4 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

X-CL 8-3

Sức nâng (Tm): 7.2

Tầm với tối đa: 8,9 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:
0912 4444 18