X-CLX 388 EP-3

Sức nâng (Tm): 33.7

Tầm với tối đa: 10,2 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX 398 EP-2

Sức nâng (Tm): 34.4

Tầm với tối đa: 7,9 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CLX 398 EP-3

Sức nâng (Tm): 33.2

Tầm với tối đa: 10,2 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX 528 – EP5

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

X-CLX328 EP-2

Sức nâng (Tm): 30.3

Tầm với tối đa: 8 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:
0912 4444 18