CẨU HẠNG NHẸ CL

X-CL 23-B3

Sức nâng (Tm): 19900

Tầm với tối đa: 10,4 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CL 19-3

Sức nâng (Tm): 16.8

Tầm với tối đa: 10,7 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CL 16-3

Sức nâng (Tm): 14

Tầm với tối đa: 10,5 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CL 12-3

Sức nâng (Tm): 10.2

Tầm với tối đa: 9,4 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CL 8-3

Sức nâng (Tm): 7.2

Tầm với tối đa: 8,9 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CL 8-1

Sức nâng (Tm): 7.9

Tầm với tối đa: 5,4 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

X-CL 19-2

Sức nâng (Tm): 17.3

Tầm với tối đa: 8,6 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CL 16-2

Sức nâng (Tm): 14.5

Tầm với tối đa: 8,1 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CL 12-2

Sức nâng (Tm): 10.4

Tầm với tối đa: 6,7 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CL 23-B2

Sức nâng (Tm): 20.4

Tầm với tối đa: 8,7 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

CẨU HẠNG TRUNG CLX

X-CLX 218 B-3

Sức nâng (Tm): 18.4

Tầm với tối đa: 10,5 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX 178 B-3

Sức nâng (Tm): 15.5

Tầm với tối đa: 10,5 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX 178 B-2

Sức nâng (Tm): 16

Tầm với tối đa: 8,4 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CLX 148 B-3

Sức nâng (Tm): 13.4

Tầm với tối đa: 10,3 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX 148 B-2

Sức nâng (Tm): 13.7

Tầm với tối đa: 8 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CLX 128 B-3

Sức nâng (Tm): 11.2

Tầm với tối đa: 10,3 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX 128 B-2

Sức nâng (Tm): 11.5

Tầm với tối đa: 8,2 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CLX 288 EP-3

Sức nâng (Tm): 24.7

Tầm với tối đa: 10,2 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX 218 B-1

Sức nâng (Tm): 19.6

Tầm với tối đa: 6,4 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

X-CLX 178 B-1

Sức nâng (Tm): 16.6

Tầm với tối đa: 6,3 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

CẨU HẠNG NẶNG CLX

X-CLX 528 – EP5

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

X-CLX 398 EP-3

Sức nâng (Tm): 33.2

Tầm với tối đa: 10,2 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX 398 EP-2

Sức nâng (Tm): 34.4

Tầm với tối đa: 7,9 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CLX 388 EP-3

Sức nâng (Tm): 33.7

Tầm với tối đa: 10,2 m

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX328 EP-2

Sức nâng (Tm): 30.3

Tầm với tối đa: 8 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

 

  CẨU TÁI CHẾ

HIAB 14000XG LS

Sức nâng (Tm): 12.7

Tầm với tối đa: 9,9 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

HIAB 19000XG

Sức nâng (Tm): 18.2

Tầm với tối đa: 9,57 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

HIAB 16000XG

Sức nâng (Tm): 16.1

Tầm với tối đa: 9,1 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

HIAB 14000XG

Sức nâng (Tm): 13.8

Tầm với tối đa: 8,6 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

HIAB 13500XG

Sức nâng (Tm): 13.3

Tầm với tối đa: 8,35 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

HIAB 12000XG

Sức nâng (Tm): 11.6

Tầm với tối đa: 8 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

HIAB 10000XG

Sức nâng (Tm): 9.7

Tầm với tối đa: 7,6 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

HIAB 6000XG

Sức nâng (Tm): 5.5

Tầm với tối đa: 6,3 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

HIAB 950XG

Sức nâng (Tm): 0.9

Tầm với tối đa: 3,6 m

Số đoạn: 2

Giá đặc biệt:

 

 

CẨU LÂM NGHIỆP

LOGILFT 265Z

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

LOGILFT 251Z

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

LOGILFT 165Z

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

LOGILFT 140Z

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

LOGILFT 118S

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

LOGIFT 108S

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

LOGILFT 96S

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

LOGILFT 82Z

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

LOGILFT 125Z

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

LOGLIFT 18Z

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

 

 

 

CẨU ĐA DỤNG MULTILIFT

MULTILIFT XP14T

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: m

Số đoạn:

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP18T

Sức nâng (Tm): 26000

Tầm với tối đa: 3.8-6.1 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP26S

Sức nâng (Tm): 32000

Tầm với tối đa: 4.9-7.1 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP26T

Sức nâng (Tm): 32000

Tầm với tối đa: 4.7-6.5 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP26Z

Sức nâng (Tm): 32000

Tầm với tối đa: 3.8-6.6 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP30S

Sức nâng (Tm): 41000

Tầm với tối đa: 5.1-7.3 m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XR 8S

Sức nâng (Tm): 12000

Tầm với tối đa: 3-5 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XR10S

Sức nâng (Tm): 15000

Tầm với tối đa: m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP18S

Sức nâng (Tm): 26000

Tầm với tối đa: 4.7-6.6 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP20S

Sức nâng (Tm): 26000

Tầm với tối đa: 4.5-6.4 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

 

 

PHỤ KIỆN

GẦU MÚC CÁT – VẬT LIỆU

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: m

Số đoạn:

Giá đặc biệt:

NGOẠM PHẾ LIỆU

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: m

Số đoạn:

Giá đặc biệt:

GẦU KẸP GỖ

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: m

Số đoạn:

Giá đặc biệt:

KẸP – BRICK STACK GRAPPLE KM 331

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

PHỤ TÙNG