CẨU HẠNG NHẸ CL

X-CL 23-B3

Tải trọng (Kg): 19900

Tầm với tối đa: 10,4

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CL 19-3

Tải trọng (Kg): 16800

Tầm với tối đa: 10,7

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CL 16-3

Tải trọng (Kg):

Tầm với tối đa: 10

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CL 12-3

Tải trọng (Kg): 10200

Tầm với tối đa: 9,4

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CL 8-3

Tải trọng (Kg): 7200

Tầm với tối đa: 8,9

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CL 8-2

Tải trọng (Kg): 7500

Tầm với tối đa: 7,1

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CL 19-2

Tải trọng (Kg): 17300

Tầm với tối đa: 8,6

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CL 16-2

Tải trọng (Kg): 14500

Tầm với tối đa: 8,4

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CL 12-2

Tải trọng (Kg): 10400

Tầm với tối đa: 7,6

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CL 23-B2

Tải trọng (Kg): 20000

Tầm với tối đa: 10.8

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

CẨU HẠNG TRUNG CLX

X-CLX 218 B-3

Tải trọng (Kg): 18400

Tầm với tối đa: 10,5

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX 178 B-3

Tải trọng (Kg): 15200

Tầm với tối đa: 10,5

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX 178 B-2

Tải trọng (Kg): 15600

Tầm với tối đa: 8,4

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CLX 148 B-3

Tải trọng (Kg): 13400

Tầm với tối đa: 10,3

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX 128 B-3

Tải trọng (Kg): 11200

Tầm với tối đa: 10,3

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX 128 B-2

Tải trọng (Kg): 11500

Tầm với tối đa: 8,2

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

X-CLX 288 EP-3

Tải trọng (Kg): 24700

Tầm với tối đa: 10,2

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX 218 B-1

Tải trọng (Kg): 19.600

Tầm với tối đa: 6.4

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

X-CLX 178 B-1

Tải trọng (Kg): 16.600

Tầm với tối đa: 6,3

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

X-CLX 148 B-1

Tải trọng (Kg): 14.200

Tầm với tối đa: 6

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

CẨU HẠNG NẶNG CLX

X-CLX 398 EP-2

Tải trọng (Kg): 34100

Tầm với tối đa: 3,3m =>7,9m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

X-CLX 388 EP-3

Tải trọng (Kg): 33700

Tầm với tối đa: 3,0 => 10,2

Số đoạn: 5

Giá đặc biệt:

X-CLX328 EP-2

Tải trọng (Kg): 303000

Tầm với tối đa: 2,9m =>8,0m

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

 

CẨU LÂM NGHIỆP

 

 

 

CẨU ĐA DỤNG MULTILIFT

X-CLX 398 EP-3

Tải trọng (Kg): 33200

Tầm với tối đa: 3,2m =>10,2m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

X-CLX 148 B-2

Tải trọng (Kg): 13700

Tầm với tối đa: 8

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP14T

Tải trọng (Kg):

Tầm với tối đa:

Số đoạn:

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP18T

Tải trọng (Kg): 26000

Tầm với tối đa: 3.8-6.1

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP26S

Tải trọng (Kg): 32000

Tầm với tối đa: 4.9-7.1

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP26T

Tải trọng (Kg): 32000

Tầm với tối đa: 4.7-6.5

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP26Z

Tải trọng (Kg): 32000

Tầm với tối đa: 3.8-6.6

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XP30S

Tải trọng (Kg): 41000

Tầm với tối đa: 5.1-7.3

Số đoạn: 4

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XR 8S

Tải trọng (Kg): 12000

Tầm với tối đa: 3-5

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

MULTILIFT XR10S

Tải trọng (Kg): 15000

Tầm với tối đa:

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

 

 

PHỤ KIỆN

KẸP – BRICK STACK GRAPPLE KM 331

Tải trọng (Kg):

Tầm với tối đa: 10

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

PHỤ TÙNG