EFFER 1405

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

EFFER 175.2

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

EFFER 1855

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

EFFER 2055

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

EFFER 215

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

EFFER 265

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

EFFER 35

Sức nâng (Tm): 28

Tầm với tối đa: 26 m

Số đoạn:

Giá đặc biệt:

EFFER 955

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:

EFFER IQ.2655 HP

Sức nâng (Tm):

Tầm với tối đa: 10 m

Số đoạn: 3

Giá đặc biệt:
0912 4444 18